Menu
home
>>
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง ในสายทางมส. 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 -บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัยและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในการเดินทางบนทางหลวงชนบท

อื่นๆ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย มส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1250 – บ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (สาย 5 เรือนเพาะชำสวนกุหลาบท่าโป่งแดง) เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ให้ประชาชนเดินทางด้วยความประทับใจบนถนนทางหลวงชนบท

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย มส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1250 – บ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนเดินทางด้วยความประทับใจบนถนนทางหลวงชนบท

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย มส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1250 – บ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและ ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนเดินทางด้วยความประทับใจ บนถนนทางหลวงชนบท

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดปรับเกลี่ยหน้าดินและเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ที่ปิดทับเส้นทางบนถนน สาย มส.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1250 –บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถ สัญจรผ่านไป-มาได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร สาย มส.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 –บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร ในเส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยและลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ในการเดินทางบนทางหลวงชนบท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สาย มส. 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 – บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัยและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในการเดินทางบนทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content